top of page

החממה לחדשנות חינוכית תהא

 

מקום של נגשת ידע ויצירת ידע

 

חדש מעבר מלמידה על חדשנות

 

ליצירת חדשנות, פיתוח מקצועי

 

עם המורים והובלת שינוי בתפיסה

 

ובפרקטיקה של מורים

bottom of page