top of page

סיכום שנה תשע"ז - מובילות אשדוד והמרחב הכפרי

גננות מובילות שנה א

הגננת המובילה היא גננת העומדת בראש אשכול

גאוגרפי של 15 גננות בגני ילדים. אך מה מהותו של

התפקיד? מה תפקידו של האשכול בחיי גן הילדים

הצוות והקהילה שלו? נושאים אלו החלו את

התפתחותם ברחבי הארץ. גם אצלנו באשדוד

התקיים מערך פיתוח רחב לתפקיד הגננת המובילה

סיימנו שנתיים מרהיבות בפיתוח תפקיד הגגנת המובילה.
קבוצת הגננות המובילות של אשדוד והמרחב הכפרי סביבה

bottom of page