top of page
כובע.png
1 (1).jpg
ליצור להשפיע.png

רכיבים מוצעים להערכת יחידת לימוד

רכיבים מוצעים.png
1 (1).jpg

ניהול הלמידה המקוונת

לקריאה נוספת על קשר מורה - לומד בפורטל עובדי הוראה (מרחב פדגוגי) לחץ כאן

בלמידה סיכרונית המשך1.png

25

למידה שיכרונית1.png
למידה א סכרוני1.png
היברידית דר לימור.png
לוגו סרטון.png

למידה היברידית

למידה משולבת (היברידית) כוללת למידה

מקוונת ולמידה פנים אל פנים בכיתה. למידה זו מקדמת את עצמאות הלומדים ומזמנת התאמה אישית לכל לומד/ת בהיבטי זמן, מקום, אופן ונתיב הלמידה
למידה מסוג זה מאפשרת למורה ליצור קשר אישי עם התלמידים, לתכנן חומרי למידה מגוונים בהתאם למאפייניהם הייחודיים ולספק משוב איכותי ומידי

מעגל היברידי.png

למידה סינכרונית במרחב מוגן ובטוח

 - ZOOM המלצות לשימוש בטוח ב 
שימוש בטוח באפליקציות.png
Keyboard and Mouse

ליצירת סביבת למידה בטוחה ב – זום  לעובדי הוראה ולתלמידים אנא הקפידו על הכללים המפורטים במדריך  למידע נוסף  

הנחיות אבטחת מידע.png
Bar Chart

כיצד נייצר אקלים כיתה חיובי

?ותחושת מוגנות במרחב המקוון

 

כיצד נשמור על קרבה כאשר

?אנחנו מאחורי מסך

תכנון ועיצוב מרחב מוגן.png

מורי מורים מתחילים

המדריך המקוצר בזום 
למורה המתחיל
למורה המתחיל הזום.png
המדריך המקוצר למורה הדיגיטלי
למורה המתחיל
למורה המתחיל1.png

ללמוד ולעולם לא להתמלא, זו חוכמה"

"ללמד ולעולם לא להתעייף – זו אהבה

bottom of page