top of page

משוב שוטף מקדם למידה טובה 
למשוב השוטף והמעצב שהמורה נותן כחלק מהדיון בכיתה יש השפעה רבה על התלמיד. כשהמשוב במיטבו הוא מקדם למידה טובה
מאיה בוזו־שוורץ ויורם הרפז
.

מהו משוב יעיל לתלמיד

מידע המוצע ללומד במטרה להתאים תשובתו או התנהגותו כך שלמידתו

תשתפר תפקידו לסייע ללומד לעמוד בשני התנאים לשיפור הלמידה

מודעות לפער בין ביצועו לבין הביצוע המשקף את השגת היעד ביצוע פעולה לצמצום הפער

תיאורית האינטליגנציות המרובות

הווארד גארדנר (1983, 1993)

הווארד גארדנר יוצא מתוך תפיסה ביקורתית של מושג האינטליגנציה "המסורתי" של בינה (1916). לדעתו  ההגדרה ודרך הבדיקה של האינטליגנציה אליבא ד'בינה מצומצמת ממדים ומתייחסות לכשרים לוגיים-מתמטיים ומילוליים בלבד. דרך מדידה זו תואמת תפיסה של "בית ספר אחיד" שבו

קוראת ומשתפת – פרופסור הרפז
מסתבר כי המשוב בכיתה הוא אחד מהמשתנים המשמעותיים ביותר לקידום הישגי תלמידים
משוב של מורה בכיתה הוא אמצעי מכוון להשפעה על אישיותם ולמידתם של התלמידים. משוב כיתתי במיטבו  ניתן בצורה מכוונת ומושכלת, ומטרתו לחנך את התלמידים, להשפיע על אישיותם ולמידתם

  הערכה לשם למידה - מנוחה בירנבוים

מאפיינים של קהילה בית ספרית מקצועית והקהילה המקצועית ותרבות כיתה המעצימים אותה

משוב בשיח הכיתה  |  מאיה בוזו-שוורץ
מחקרים עדכניים בתחום ההוראה והלמידה מראים כי המשוב הניתן לתלמיד על עבודתו ולמידתו (בכתב ובעל פה) הוא המשתנה בעל ההשפעה הרבה ביותר על הישגיו – יותר מידע קודם של התלמיד, מהמוטיבציה שלו ומהאקלים הכיתתי, ויותר מאיכות השאלות שהמורה שואל

תהליך הערכת מורים בישראל: צעדים ראשונים ומחשבות לעתיד /ראמ"ה 

תקציר - מאמר זה נועד לתאר את המרכיבים  המרכזיים בתהליך הערכת מורים בישראל . במאמר מובאת סקירה קצרה על

מגמות בתהליך הערכת מורים בעולם , תיאור  התהליך של פיתוח כלי להערכת מורים בישראל וממצאים עיקריים מהשלב הניסויי משנת תש"ע

ריטה סבר

שישים שניות על" מסגרת מושגית תמציתית לעוסקים בהערכה "

הערכה, מחקר, מדדים

ניסיונות רבים שנעשו במשך השנים להגדיר את מושג ההערכה חשפו קשת רחבה של היבטיה החינוכיים והחברתיים, ועם הזמן גוברת ההבנה שהערכה היא פעילות מורכבת ומגוונת, שניתן לגשת אליה בצורות רבות ושונות (נבו, 1991)

הערכה - עשר השאלות,  עפ"י דוד נבו, "הערכה המביאה תועלת" הוצ. מסדה, 1989

bottom of page