top of page

במסגרת פסטיבל חדשנות טכנולוגית שהתקיים ב - 16.11.17 הוצבו במרכז הפסג"ה עמדות מרחבי כיתות וחדרי הרצאה דרכם התרשמו והתנסו המורים  בחדשנות טכנולוגית בשירות החינוך (EdTech)
ובמודלים שונים להפעלת פרויקטים חינוכיים-טכנולוגיים. וכן להשתתף בהרצאה מרתקת של ד"ר יובל דרור בנושא עתידנות

Button
bottom of page